0918 115 494
eshop@pneuvea.sk
Južná trieda 66, Košice
Akciové pneu
Apollo
vredestein
AUTORIZOVANÝ
PREDAJCA


Obchodné podmienky VEA, s.r.o. Šafárikova trieda 17, 04011 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1 Oddiel Sro, Vložka č. 21913/V.

Tieto „Obchodné podmienky“ upravujú práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúceho VEA, s.r.o. Šafárikova trieda 17, 04011 Košice, pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Uzatváranie zmlúv na diaľku na internetovej stránke www.pneuvea.sk môžu uskutočniť fyzické osoby v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb

na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a právnické osoby v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

1.  Spôsob vykonania nákupu:

Použite formulár pre výber parametrov konkrétneho druhu tovaru a zobrazte ponuku. Zadajte množstvo a pridajte zvolený druh do košíka. Nákup dokončíte po kontrole Vášho košíka vyplnením a odoslaním záverečného formulára. Prostredníctvom tohto formulára je tiež možné spraviť registráciu a tým uchovať Vaše údaje pre budúce nákupy. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o jej zaevidovaní. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa Vašej objednávky. Následne bude Vaša objednávka potvrdená a dôjde k uzavretiu zmluvy na diaľku, pričom Vám bude tovar odoslaný v čo najkratšom možnom termíne.

 

2.  Objednávka

V prípade, že si vyberiete z našej ponuky konkrétny druh tovaru a odošlete elektronickú objednávku, alebo objednáte tovar telefonicky, potvrdzujete tým záväznosť Vašej objednávky a prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami. Objednávka musí obsahovať jednoznačnú a korektnú identifikáciu kupujúceho uvedením mena a priezviska, adresy, telefónneho čísla, e-mailového kontaktu (ak tento nie je totožný s e-mailovým kontaktom uvedeným pri objednávke).

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom podľa nižšie uvedeného postupu (bod číslo „6. Stornovanie objednávky“).

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

 

3.  Trvanie zmluvy

Zmluva platí do vysporiadania všetkých nárokov zmluvným stranám z nej vyplývajúcich.

 

4.  Dodanie tovaru

Ak si kupujúci vyberie spôsob doručenia, tovar bude dodaný v čo najkratšom termíne odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. V prípade zdržania dodania tovaru bude kupujúci okamžite predávajúcim prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky informovaný o dodatočnej primeranej lehote, v ktorej predávajúci kupujúcemu dodá tovar. Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci dodá vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak si kupujúci pri uskutočnení objednávky  vyberie osobný odber na pobočke, tovar si prevezme osobne na prevádzke Predaj pneumatík, Južná trieda 48, 040 01 Košice. Prevádzka kupujúceho informuje o termíne, kedy bude tovar pripravený na odber.

Poplatok za dopravu osobných pneumatík je 3€ s DPH za každý kus.

Doprava tovaru k spotrebiteľovi je realizovaná špedičnou spoločnosťou. Na adrese doručenia je nutné zabezpečiť v deň doručenia prevzatie tovaru v dobe od 8:00 – 17:00.

Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar ani v dodatočnej primeranej lehote najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

 

5.  Ceny

Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníku tovaru v čase uskutočnenia objednávky uvedeného na webovom sídle predávajúceho.

Všetky ceny sú uvedené s DPH. V prípade, že je tovar označený "akcia" - takáto ponuka platí len do vypredania zásob predávajúceho alebo do skončenia poskytovania akcie na konkrétne služby.

Cena za prezutie pneumatík nie je zahrnutá v cene pneumatiky riadi sa cenníkom umiestneným na adrese prevádzkarne. Predaj pneumatík, Južná trieda 48, 040 01 Košice, pričom objednávky na prezutie pneumatík sa realizujú prostredníctvom e-mailu: eshop@pneuvea.sk, prípadne po dohovore telefonicky +421 918 115 494.

 

6.  Stornovanie objednávky

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené bezodkladne najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení o zmluvy bankovým prevodom na účet, ktorý nám kupujúci zadá (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ nebude po dohode dohodnutý iný spôsob.

V prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva a táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení o zmluvy prevedená späť na jeho účet.

 

7.  Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas. Pričom platba za tovar alebo služby bude realizovaná v hotovosti, prípadne inak po dohode so zákazníkom. Pri každej dodávke tovaru alebo poskytnutí služieb vystaví predávajúci daňový doklad - faktúru, ktorú pošle kupujúcemu e-mailom, poštou, spolu so zaslaným tovarom (prostredníctvom prepravnej služby) alebo odovzdá osobne pri osobnom odere v kamennej prevádzkarni. Pri osobnom odbere pneumatík na prevádzke bude kupujúcemu vystavený pokladničný doklad o zaplatení.

 

8.  Záruky a reklamácie

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené výrobcom inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Reklamácia je podmienená preukázaním nákupu reklamovaného tovaru v našom internetovom obchode, čoho dôkazom je daňový doklad – faktúra, resp. pokladničný doklad o zaplatení.

Závady, ktoré nemohli byť zistené pri prebratí tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť tovaru, je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho písomnou formou.

Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Reklamované pneumatiky je nutné zaslať alebo osobne doručiť na adresu adrese prevádzkarne, Predaj pneumatík, Južná trieda 48, 040 01 Košice, e-mail: eshop@pneuvea.sk.

Podrobnejšie informácie sú uvedené na webovej stránke predávajúceho http://www.pneuvea.sk/reklamacny-poriadok.html.

 

9.  Odstúpenie od zmluvy pri predaji tovaru

Predávajúcim potvrdená objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť u predávajúceho uskutočnené písomnou formou v listinnej alebo elektronickej podobe (e-mailom), a môže byť uskutočnené  podľa  ustanovení Poučenia o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy, tvoriaceho Prílohu č.1, týchto obchodných podmienok, pričom môže kupujúci použiť Vzorový formulár (príloha číslo 2 týchto obchodných podmienok), na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy  musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote odovzdané na poštovú prepravu spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby súvisiace s dodaním tovaru predávajúcemu pred tým, ako je tovar predávajúcemu spätne doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v "kamennej" prevádzkarni. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec resp. mieru zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V uvedenom prípade bude predávajúci postupovať v zmysle ustanovení § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške a požadovať od kupujúceho náklady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od zmluvy. Náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu, budú stanovené príslušným súdnoznaleckým dokazovaním.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

10.Odstúpenie od zmluvy pri poskytovaní služieb

Ak je predmetom zmluvy poskytnutie služieb, má kupujúci právo do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby od zmluvy odstúpiť za nasledovných podmienok:

a) ak sa ešte nezačalo s poskytovaním služby, ktorá je predmetom zmluvy a ešte neuplynula lehota na odstúpenie od zmluvy;

b) ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak kupujúci o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, pričom predávajúci je oprávnený si vyžiadať od kupujúceho výslovný súhlas  so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy  a vyhlásenie, že bol o tom kupujúci riadne upovedomený;

c) ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy

 d) kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

 

11. Nie je možné odstúpiť do zmluvy predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 

12. Ochrana osobných údajov kupujúceho

Spoločnosť VEA, s.r.o., úplne rešpektuje ochranu Vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli v rámci registrácie alebo v rámci neskorších editácií svojho profilu na webovej stránke www.pneuvea.sk alebo ak ste sa prihlásili na odber spravodajcu (newsletteru). Z tohto dôvodu vyžadujeme pri registrácii len údaje nevyhnutné pre naplnenie účelu spracovávania.

Spoločnosť VEA, s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu sa pri spracovaní osobných údajov riadi príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, pričom pri spracovávaní poskytnutých údajov dodržuje maximálne bezpečnostné postupy a podniká všetky náležité opatrenia, aby tieto údaje zabezpečilo pred neoprávnenými zásahmi a zneužitím tretími stranami. VEA, s.r.o., má právo používať vaše osobné údaje na obchodné a marketingové účely, len s vašim výslovným súhlasom. VEA, s.r.o., sa súčasne zaväzuje, že vaše osobné údaje neposkytne ani nesprístupní tretím stranám s výnimkou tých spoločností zabezpečujúcich činnosti nevyhnutné pre úspešné doručenie Vášho tovaru. Zoznam týchto spoločností je uvedený nižšie.

Každý registrovaný užívateľ môže v rámci svojho profilu kedykoľvek zmeniť informácie o svojej osobe. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov je možné kedykoľvek v písomnej podobe a to zaslaním odvolania na adresu VEA, s.r.o., Šafárikova trieda 17, 04011 Košice, alebo zaslaním emailu na info@pneuvea.sk, pričom tieto údaje budú po odvolaní súhlasu riadne zlikvidované v súlade so zákonom.

Zoznam spoločností ktorým môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje:

Spoločnosť zabezpečujúca prepravu Vášho tovaru. Poskytované osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, email, telefónne čísla a faxové číslo.

 

12.Registrácia kupujúceho pri nákupe tovaru

Zaregistrovaním sa na webovej stránke www.pneuvea.sk udeľuje registrovaný spoločnosti VEA, s.r.o., ako prevádzkovateľovi tejto webovej stránky www.pneuvea.sk, súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne čísla, faxové číslo) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom registrácie na internetovom obchode www.pneuvea.sk.

Tento súhlas je zo strany registrovaného udelený prevádzkovateľovi – predávajúcemu po dobu trvania registrácie. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to písomnou formou zaslaním odvolania na adresu VEA, s.r.o., Šafárikova trieda 17, 04011 Košice, alebo zaslaním emailu na eshop@pneuvea.sk, pričom tieto údaje budú po odvolaní súhlasu riadne zlikvidované v súlade so zákonom.

 

13.Registrácia kupujúceho k zasielaniu marketingových informácií

Zaregistrovaním sa k odberu marketingových informácií na webovej stránke www.pneuvea.sk udeľuje registrovaný spoločnosti VEA, s.r.o., ako prevádzkovateľovi tejto webovej stránky www.pneuvea.sk, súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom zasielania  marketingových materiálov poštou, e-mailom alebo sms a s ich zasielaním súhlasím. Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi  po dobu trvania registrácie. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to písomnou formou zaslaním odvolania na adresu VEA, s.r.o., Šafárikova trieda 17, 04011 Košice, alebo zaslaním emailu na eshop@pneuvea.sk, pričom tieto údaje budú po odvolaní súhlasu riadne zlikvidované v súlade so zákonom.

 

14.Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho, reklamačným poriadkom a vykonaním objednávky prejavuje s nimi svoj súhlas.


 

15. Zneškodnenie opotrebovaných pneumatík:

       V našej prevádzke Pneuvea Južná trieda 66 je možný bezplatný spätný odber opotrebovaných pneumatík.

 

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č. : 055/6220 781, fax. č.: 055/ 6224 547, ke@soi.sk.


Príloha č.1

podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: VEA, s.r.o., Šafárikova trieda 17, 04011 Košice, alebo zaslaním emailu na eshop@pneuvea.sk, mobil: +421 918 115 494..

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám poskytli prostredníctvom týchto obchodných podmienok.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú nižšie alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu:

Prevádzka, predaj pneumatík

Južná trieda 48

040 01 Košice

1. poschodie


PRÍLOHA Č. 2

k zákonu č. 102/2014 Z. z.,

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr1.pdf

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu :

VEA, s.r.o. Šafárikova trieda 17, 04011 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, Oddiel Sro, Vložka č. 21913/V.

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*   : ..........................

Dátum objednania/dátum prijatia*               : ..........................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*  : ..........................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*             : ..........................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)                              : ..........................

Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

Odkaz na webovú stránku Komisi venovanú nariadeniu EP a Rady č. 1222/2009 :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1400676543336&uri=CELEX:02009R1222-20120530

Vysvetlenie piktogramov vytlačených na štítku:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0248+0+DOC+XML+V0//SK

Špecifikácie označenia sú:

p0000005.fig

1.4.  Označenie musí byť široké aspoň 75 mm a vysoké aspoň 110 mm. Ak sa označenie vytlačí vo väčšom formáte, pomery veľkostí musia zodpovedať uvedeným špecifikáciám.

1.5.  Označenie musí spĺňať tieto požiadavky:

a)  Farby sú CMYK – azúrová, purpurová, žltá a čierna – a sú dané podľa tohto vzoru: 00-70-X-00: 0 % azúrová, 70 % purpurová, 100 % žltá, 0 % čierna;

b)  Nasledujúce údaje sa týkajú popisiek uvedených v časti 1.3 ;

 1  Palivová úspornosť

Piktogram podľa dodaného vzoru: šírka: 19,5 mm, výška: 18,5 mm – rámik piktogramu: hrúbka čiary: 3,5 bodu, šírka: 26 mm, výška: 23 mm – rámik zatriedenia: hrúbka čiary: 1 bod – zakončenie rámika: hrúbka čiary: 3,5 bodu, šírka: 36 mm – farba: X-10-00-05;

 2  Priľnavosť za mokra

Piktogram podľa dodaného vzoru: šírka: 19 mm, výška: 19 mm – rámik piktogramu: hrúbka čiary: 3,5 bodu, šírka: 26 mm, výška: 23 mm – rámik zatriedenia: hrúbka čiary: 1 bod – zakončenie rámika: hrúbka čiary: 3,5 bodu, šírka: 26 mm – farba: X-10-00-05;

 3  Vonkajší hluk valenia

Piktogram podľa dodaného vzoru: šírka: 23 mm, výška: 15 mm – rámik piktogramu: hrúbka čiary: 3,5 bodu, šírka: 26 mm, výška: 24 mm – rámik pre uvedenie hodnoty: hrúbka čiary: 1 bod – zakončenie rámika: hrúbka čiary: 3,5 bodu, výška: 24 mm – farba: X-10-00-05;

 4  Okraj označenia: hrúbka čiary: 1,5 bodu – farba: X-10-00-05;

 5  Škála A-G

 

Šípky: výška: 4,75 mm, medzera: 0,75 mm, hrúbka čiernej čiary: 0,5 bodu – farby:

Ÿ A: X-00-X-00;

Ÿ B: 70-00-X-00;

Ÿ C: 30-00-X-00;

Ÿ D: 00-00-X-00;

Ÿ E: 00-30-X-00;

Ÿ F: 00-70-X-00;

Ÿ G: 00-X-X-00.

 

Text: Helvetica Bold 12 bodov, 100 % biela, čierne okraje: 0,5 bodu;
 6  Triedenie

 

Šípky: šírka: 16 mm, výška: 10 mm, 100 % čierna;

 

Text: Helvetica Bold 27 bodov, 100% biela;
 7  Riadky v škále: hrúbka čiary: 0,5 bodu, vzdialenosť prerušovanej čiary: 5,5 mm, 100 % čierna; 
 8  Text škály: Helvetica Bold 11 bodov, 100% čierna; 
 9  Hodnota hluku

 

Kolónka: šírka: 25 mm, výška: 10 mm, 100 % čierna;

 

Text: Helvetica Bold 20 bodov, 100% biela;

 

Text jednotky: Helvetica Bold Regular pre "(A)" 13 bodov, 100% biela;
 10  Logo EÚ: šírka: 9 mm, výška: 6 mm; 
 11  Odkaz na nariadenie : Helvetica Regular 7,5 bodu, 100 % čierna;

Odkaz na triedu pneumatík: Helvetica Bold 7,5 bodu, 100 % čierna;

c)  Pozadie musí byť biele.

1 .6.  Trieda pneumatík (C1, C2 alebo C3) sa na označení musí uviesť vo formáte predpísanom v ilustrácii - bod 1 .3 .

2.  Priestor na značku

Dodávatelia musia na nálepke uviesť svoj názov, líniu pneumatiky, rozmer pneumatiky, index zaťaženia, rýchlostnú kategória a iné technické špecifikácie spolu s označením v ľubovoľnej farbe, formáte a s ľubovoľným dizajnom – pomerná veľkosť priestoru na značku však nesmie prekročiť pomer 4:5 oproti veľkosti označenia a informácie uvedené spolu s označením nesmú narušiť text označenia.

3.  Formát rozšíreného vysvetľujúceho označenia

Vysvetľujúca verzia označenia uvedeného v článku 6 má formát podľa tejto ilustrácie a jeho text je uvedený v jazyku príslušnom pre miesto predaja. Táto verzia označenia sa poskytuje zákazníkovi na doklade o zaplatení alebo s ním, pokiaľ to nespôsobuje zbytočnú záťaž pre predajcu. V opačnom prípade sa informácie poskytnú v súlade s prílohou II, bod 4.

p0000029.fig

Vyhlásenie:

     Skutočná úspora paliva a bezpečnosť cestnej premávky veľmi závisí od

správania vodičov,

     ekologický spôsob jazdy môže výrazne znížiť spotrebu paliva,

     tlak vzduchu v pneumatikách by sa mal pravidelne kontrolovať, aby sa

optimalizovali vlastnosti pneumatiky z hľadiska priľnavosti za mokra a palivovej úspornosti,

     odstup vozidiel zohľadňujúci brzdnú dráhu by sa mal vždy prísne

dodržiavať.